REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU JAMI-JAMI.PL

 

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.jami-jami.pl (zwanym w dalszej części Regulaminu „Serwisem”).

 2. Właścicielem oraz zarządcą Serwisu jest JAMI-JAMI.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406083, REGON: 221579575, NIP: 5842725829, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), adres e-mail: kontakt@jami-jami.pl, tel. +48 600 266 163.

 3. Udostępnienie Serwisu stanowi świadczenie usługi drogą elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i polega na umożliwieniu przeglądaniu zasobów Serwisu wraz z możliwością ich aktywnego wyszukiwania.

 4. Użytkownik Serwisu obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz stosowania się do jego postanowień. Rejestracja w Serwisie wymaga dodatkowej akceptacji warunków Regulaminu.

 5. Z Serwisu korzystać mogą zarówno przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy czym z opcji „dodaj lokal” mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii.

 6. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz odpowiedniej przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie jej zasobów.

 

§2

DEFINICJE

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wskazanych poniżej określeniach, należy przez nie rozumieć:

 1. Abonament – odpłatna oraz ograniczona czasowo usługa dostępna dla Przedsiębiorców umożliwiająca pozycjonowanie lokalu oraz dań w wynikach wyszukiwania.

 2. Konsument – usługobiorca będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedsiębiorca – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 4. Punkty Pozycjonowania – otrzymane wraz z zakupem Abonamentu, jak i dostępne dodatkowo, ale wyłącznie w ramach już posiadanego Abonamentu, kredyty umożliwiające pozycjonowanie lokalu oraz dań Przedsiębiorcy.

 5. Usługodawca – JAMI-JAMI.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406083, REGON: 221579575, NIP: 5842725829, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 6. Usługobiorca – Przedsiębiorca lub Konsument korzystający z Serwisu.

 

§3

PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do:

  1. Świadczenia usług dostępnych w Serwisie drogą elektroniczną.

  2. Nieodpłatnego udostępnienia Usługobiorcy Regulaminu, a także, na jego żądanie, udostępnienia Regulaminu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się do:

  1. Korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  2. Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze:

   1. Popierającym radykalne postawy społeczne tj. dyskryminujące w szczególności na tle rasowym, etnicznym, ze względu na płeć, wyznanie i pochodzenie.

   2. Powszechnie uznanym za wulgarny bądź obraźliwy.

   3. Propagującym nabywanie, spożywanie i rozpowszechnianie substancji niedopuszczonych do obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

   4. Pornograficznym.

  3. Nienaruszania tzw. praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, pokrewnych i znaków towarowych, jak i dóbr osobistych.

  4. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie w Serwisie treści i materiały.

 

§4

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

 1. Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorców polegające na wyszukiwaniu lokali w zakładce „wyszukaj lokal”, dań w zakładce „ wyszukaj danie” oraz polegające na korzystaniu z usługi „wirtualny kelner” nie wymaga uprzedniej rejestracji i jest całkowicie darmowe.

 2. Zamieszczenie w Serwisie informacji o lokalu poprzez zakładkę „dodaj lokal” dopuszczalne jest wyłącznie przez Przedsiębiorców, jest bezpłatne i wymaga uprzedniej rejestracji lub posiadania w Serwisie konta. Zamieszczone informacje o lokalu zostaną uwzględnione w wynikach wyszukiwania tj. w zakładce „wyszukaj lokal”, bądź w zakładce „wyszukaj danie” bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat, jednakże w takim przypadku Przedsiębiorca nie ma wpływu na pozycję lokalu bądź dania na liście rezultatów wyszukiwania. W celu pozycjonowania informacji o lokalu bądź daniach, Przedsiębiorca może wykupić Abonament zawierający, w zależności od rodzaju Abonamentu, określoną pulę Punktów Pozycjonowania, jak również dodatkowe Punkty Pozycjonowania (dostępne wyłącznie w ramach posiadanego Abonamentu) według zasad i w wysokości określonych w sekcji „pozycjonowanie”.

 3. Przedsiębiorca może samodzielnie wykorzystywać Punkty Pozycjonowania według własnego uznania, bądź nieodpłatnie zlecić zarządzanie nimi konsultantom działającym w imieniu Usługodawcy. W tym celu Przedsiębiorca obowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą i poinformować o takim zamiarze.

 4. Z chwilą przekazania Usługodawcy przez Przedsiębiorcę danych niezbędnych do zamieszczenia informacji o jego lokalu w bazie danych Serwisu (opcja „dodaj lokal”) dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług na czas nieoznaczony. Przedsiębiorca może rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres mailowy (lub drogą pocztową) Usługodawcy.

 5. W przypadku wykupienia przez Przedsiębiorcę Abonamentu, Przedsiębiorca może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Niewykorzystane Punkty Pozycjonowania przepadają i nie mogą zostać wykorzystane w terminie późniejszym. W dalszym ciągu dane o lokalu bądź daniach Przedsiębiorcy będą nieodpłatnie uwzględniane w wynikach wyszukiwania. W celu ich całkowitego usunięcia należy skorzystać z opcji „usuń konto”.

 6. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę o korzystanie z Serwisu poprzez założenie konta w Serwisie może w każdym czasie ją wypowiedzieć poprzez usunięcie konta. Usunięcie konta następuje poprzez: skorzystanie przez Konsumenta z opcji „usuń konto”, złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia drogą mailową na adres: kontakt@jami-jami.pl, jak również listownie na adres: JAMI-JAMI.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, bądź w jakikolwiek inny sposób umożliwiający wyrażenie oświadczenia woli, z którym Usługodawca będzie miał możliwość się zapoznać.

 7. Korzystanie przez Usługobiorcę z sekcji „blog”, „forum” oraz „społeczność” jest darmowe, wymaga uprzedniej rejestracji lub posiadania w Serwisie konta.

 8. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu Usługodawca komunikuje się z Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu bądź listownie w zależności od rodzaju danych przekazanych przez Konsumenta i na zasadach określonych w §10 Regulaminu.

 9. Treści udostępniane Konsumentom w ramach Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny bądź edukacyjny.

 

§5

REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja w celu korzystania z Serwisu nie jest obowiązkowa z zastrzeżeniem §4 ust. 2 i 7 Regulaminu.

 2. Rejestracja Przedsiębiorcy będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną możliwa jest wyłącznie przez osobę upoważnioną do reprezentacji, której wskazane w formularzu dane osobowe należy podać w formularzu rejestracji. Wymagane jest ponadto podanie danych identyfikujących Przedsiębiorcę, zgodnie z formularzem rejestracji.

 3. Rejestracja Konsumenta wymaga wypełnienia formularza, w tym podania danych osobowych i adresowych, przy czym podanie niektórych z nich ma charakter dobrowolny.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracji Usługobiorca zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiednich rubryk.

 5. Po wypełnieniu formularza, w celu finalizacji procesu rejestracji, na podany przez Usługobiorcę adres mailowy w sposób automatyczny zostanie wysłana wiadomość celem potwierdzenia rejestracji i założenia konta w Serwisie.

 

§6

PŁATNOŚCI

 

 1. Przedsiębiorca za wykupiony Abonament bądź dodatkowe Punkty Pozycjonowania może dokonać płatności w następujący sposób:

  1. Kartą kredytową bądź inną umożliwiającą płatności elektroniczne.

  2. Przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy.

  3. Systemem płatności elektronicznych dostępnym na stronie Serwisu.

 2. Za chwilę uiszczenia płatności uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 2. W celu złożenia reklamacji i wszczęcia postępowania reklamacyjnego Usługobiorca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o przyczynie reklamacji drogą mailową na adres: kontakt@jami-jami.pl lub listownie na adres: JAMI-JAMI.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, a w przypadku Konsumenta również w jakikolwiek inny sposób umożliwiający złożenie reklamacji, jeżeli Usługodawca będzie miał możliwość zapoznania się z jej treścią.

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Usługobiorca obowiązany jest podać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy oraz opis przyczyny reklamacji.

 4. Usługodawca ustosunkuje się do treści zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 5. W przypadku negatywnego rozpoznania przez Usługodawcę reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do wystąpienia z właściwym powództwem na drogę sądową, jak również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji w tym prawo do kontaktu z właściwym miejskim bądź powiatowym rzecznikiem konsumentów.

 

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Układ graficzny Serwisu, a także zamieszczone w nim zdjęcia, motywy graficzne, muzyczne, grafiki, materiały multimedialne oraz inne treści będące chociażby przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony.

 2. Wykorzystanie utworów Usługodawcy w sposób inny aniżeli w ramach dozwolonego użytku osobistego lub publicznego wymaga stosownego zezwolenia Usługodawcy.

 3. W przypadku naruszenia praw autorskich Usługodawcy, Usługodawcy przysługiwać będzie, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, roszczenie o zaniechania naruszenia, usunięcie skutków naruszenia, naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, wydanie uzyskanych korzyści. Niezależnie od wskazanych powyżej roszczeń Usługodawca będzie mógł się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd, a ponadto zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

 4. Niektóre z udostępnianych w ramach Serwisu treści mogą być opatrzone znakiem „©” tzw. notą copyright o treści „JAMI-JAMI.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone” lub inną równoważną. Zastrzeżenie to ma wyłącznie charakter informacyjny i nie przesądza o prawnoautorskiej ochronie danej treści. Inne treści nieopatrzone notą copyright mogą również korzystać z ochrony prawnoautorskiej według zasad określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Zamieszczenie przez Usługobiorcę w Serwisie treści, co do których prawa autorskie, bądź inne prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom trzecim wymaga posiadania przez Usługobiorców stosownych zgód bądź uprawnień.

 6. Poprzez zamieszczenie przez Usługobiorcę w Serwisie treści, co do których prawa autorskie przysługują jemu jako twórcy, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie, niewyłączną licencję na ich wykorzystanie na następujących polach eksploatacji:

  1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

  2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

  3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.2. powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzeni oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

§9

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Usługodawca oświadcza, że w trakcie korzystania z Serwisu, na komputerze Usługobiorcy zapisywane będą małe fragmenty tekstowe (tzw. pliki cookies) wysyłane przez Serwis mające na celu usprawnienie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Usprawnienie korzystania z Serwisu poprzez zapisywanie na dysku komputera Usługobiorcy plików cookies polega na „zapamiętywaniu” preferencji Usługobiorcy, umożliwiając tym samym lepsze dopasowanie tekstów, zdjęć, ankiet, jak również reklam, oferowanych produktów i usług, a także tworzenie anonimowych statystyk odwiedzin.

 2. Pliki cookies nie służą do identyfikacji danych osobowych Usługobiorcy oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 3. Usługobiorca może w każdym czasie uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez skorzystanie z opcji ich wyłączenia w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego.

 4. Przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia w formularzu rejestracji.

 5. Przekazywanie przez Usługodawcę podmiotom trzecim informacji o prowadzonym przez Przedsiębiorcę lokalu w celach marketingowych dopuszczalne jest wyłącznie po wyrażeniu przez Przedsiębiorcę zgody poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia w formularzu rejestracji.

 

§10

DANE OSOBOWE

 

 1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji w celu utworzenia konta, co może wymagać od Usługobiorcy podania niektórych jego danych osobowych. W tym celu Usługobiorca w formularzu rejestracyjnym zaznacza stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może ograniczyć funkcjonalności Serwisu poprzez ograniczenie dostępu jedynie do usług niewymagających rejestracji.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę będzie odbywać się zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Administratorem danych osobowych Usługobiorców gromadzonych w ramach Serwisu jest JAMI-JAMI.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.

 5. Usługodawca przetwarzać będzie przekazane mu przez Usługobiorców dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu.

 6. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w przekazane Usługodawcy dane osobowe, ich aktualizacji, modyfikacji oraz usunięcia w każdym czasie.

 7. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii korzystający z funkcji „dodaj lokal” wyrażają zgodę na udostępnienie w Serwisie (w wynikach wyszukiwania lokali) ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do właściwego określenia ich firmy oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu zawartej z Usługodawcą w chwili ukończenia procedury rejestracyjnej oraz założenia konta użytkownika.

 2. Konsument może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (za pomocą listu bądź pocztą elektroniczną).

 4. Konsument może, ale nie musi skorzystać z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się pod tym adresem formularz_odstapienia_od_umowy.docx.

 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Konsument wyśle Usługodawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zostaną zwrócone, jeżeli jakiekolwiek zostały przez niego poniesione, koszty związane z zawarciem umowy. Zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Zleceniodawcę o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym jednak przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§121

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku sporu powstałego pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą, sądem miejscowo właściwym będzie sąd siedziby Usługodawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. , ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.